Destinationskollen.se

En tjänst från UG

Kan man resa utomlands om man är dömd

Destinationskollen
info@destinationskollen.se

Du åläggs inga restriktioner att lämna Sverige bara för att du är dömd.
Om du är dömd för brott finns det inga direkta restriktioner som hindrar dig från att resa ut från Sverige. Ett annat land kan dock ha inreseregler som hindrar dig från att resa in i landet om du är dömd. I Sverige finns det inga domstolsbeslut som meddelar att du får reseförbud i samband med en dom och straff som redan är avtjänat.

Kontrollera inreseregler till din destination här.

Om du är dömd och ska resa till ett annat land kan det krävas visum. När du ansöker om ett visum kan det påverka dina möjligheter till att få resa in i landet. Detta beror helt på landets egna inreseregler. Som dömd kan du nekas inresa i ett land. Men du kan även få resa in i landet, även fast du är dömd.

Landets myndigheter kan kräva en individuell utredning och bedömning när du ska resa till destinationen. För att ta reda på vilka inreseregler som gäller kan du använda Destinationskollen.

Två vanliga frågor

Jag har en villkorlig dom, får jag resa utomlands? Ja, det får du men du måste följa Kriminalvårdens program och regler för den villkorliga domen. Det innebär att din utlandsresa inte får påverka den villkorliga domen.
Jag har dömts till skyddstillsyn, får jag åka utomlands? Ja, det får du men du måste följa Kriminalvårdens program och regler för skyddstillsyn. Det innebär att din utlandsresa inte får påverka din skyddstillsyn.

Regler för att kunna ansöka om pass

Kontrollera inreseregler till din destination här.

Det finns vissa hinder för dig som dömd och ska ansöka om pass. Exempelvis kan du inte få ett pass om du avtjänar ett fängelsestraff med ett år eller längre. Om du har dömts till fängelse från 1 månad till 1 år måste du få ett passtillstånd från Kriminalvården.

I passlagen anges vilka hinder mot bifall till passansökan m.m.

7 §   Passansökan ska avslås, om
   1. bestämmelserna i 6 § inte har iakttagits och sökanden inte har följt uppmaningen att avhjälpa bristen,
   2. ansökan avser pass för barn under arton år och barnets vårdnadshavare inte har lämnat medgivande och det inte finns synnerliga skäl att ändå utfärda pass,
   3. sökanden är anhållen, häktad eller underkastad övervakning enligt 24 kap. 4 § första stycket rättegångsbalken eller reseförbud eller anmälningsskyldighet enligt 25 kap. 1 § samma balk,
   4. sökanden är föremål för ett beslut om övervakningsåtgärder enligt 2 kap. 1 § lagen (2015:485) om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen och åklagare inte har lämnat medgivande,
   5. sökanden är föremål för en uppföljningsförklaring som avser en övervakningsåtgärd enligt 3 kap. 3 § 3-5 lagen (2015:485) om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen och åklagare inte har lämnat medgivande,
   6. sökanden är efterlyst och ska omhändertas omedelbart vid anträffandet,
   7. sökanden genom en dom som har fått laga kraft har dömts till frihetsberövande påföljd, som inte har börjat verkställas, och det finns sannolika skäl att anta att han eller hon har för avsikt att undandra sig verkställigheten,
   8. sökanden avtjänar fängelsestraff och den sammanlagda tiden att avtjäna är fängelse i minst ett år och sökanden inte har villkorligt frigivits,
   9. sökanden genomgår sluten ungdomsvård och den sammanlagda vårdtiden är minst ett år,
   10. sökanden genomgår rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, eller
   11. sökanden enligt 2 kap. 12 § eller 6 kap. 6 § konkurslagen (1987:672) är ålagd att lämna ifrån sig sitt pass eller förbud att utfärda pass för sökanden har meddelats enligt samma bestämmelser. Lag (2015:486).

7 a §   Ansökan om pass ska, utöver vad som anges i 7 §, avslås om sökanden är underkastad ett utreseförbud enligt 31 a § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller ett tillfälligt utreseförbud enligt 31 d § samma lag.

Ansökan om passtillstånd Kriminalvården

Om du uppfyller lagkrav på att ansöka om passtillstånd ska du i första hand vända dig till Kriminalvården. Kontakta Kriminalvården som kommer att förklara hur du ansöker om ett passtillstånd. Vanligtvis ska du göra en passansökan hos polisen som sedan inhämtar information från Kriminalvården.

Taggar till artikeln